Header Ads

హనుమాన్ చలిసా తెలుగు నాకు | Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu With PDF and Image

இங்கே முழுமையான தெலுங்கில் ஹனுமான் சாலிசா (Hanuman Chalia in telugu) படித்து கோஷமிட வேண்டும். உங்களைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து எதிர்மறை ஆற்றலையும் அகற்ற இந்த தெலுங்கு ஹனுமான் சாலிசாவைப் படியுங்கள் Hanuman chalisa telugu pdf.

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu With PDF

 ஹனுமான் சாலிசா கோஷமிடுவது அனைத்து தீமைகளையும் நீக்கி வாழ்க்கையில் நேர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டுவருகிறது.Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

దోహా- 
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయక ఫలచారి || 
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార || 

చౌపాఈ- 

జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర | 
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ||
రామదూత అతులిత బలధామా | 
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || 

మహావీర విక్రమ బజరంగీ | 
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||
కంచన వరణ విరాజ సువేశా | 
కానన కుండల కుంచిత కేశా ||

హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై | 
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై || 
శంకర సువన కేసరీనందన | 
తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || 

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | 
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా | 
రామ లఖన సీతా మన బసియా || 

సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా | 
వికటరూప ధరి లంక జరావా || 
భీమరూప ధరి అసుర సంహారే | 
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే | 
శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || 
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ | 
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || 

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై | 
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ||
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా | 
నారద శారద సహిత అహీశా ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే | 
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా | 
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || 

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా | 
లంకేశ్వర భయ సబ జగ జానా || 
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ | 
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ | 
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే | 
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 

రామ దువారే తుమ రఖవారే | 
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || 
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా | 
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || 

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై | 
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || 
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై | 
మహావీర జబ నామ సునావై || 

నాసై రోగ హరై సబ పీరా | 
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 
సంకటసే హనుమాన ఛుడావై | 
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా | 
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || 
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై | 
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా | 
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 
సాధుసంతకే తుమ రఖవారే | 
అసుర నికందన రామ దులారే || 

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా | 
అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || 
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా | 
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై | 
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 
అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ |
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ | 
హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయీ || 
సంకట హరై మిటై సబ పీరా | 
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || 

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ | 
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ ||
యహ శతవార పాఠ కర జోయీ | 
ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ || 

జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా | 
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || 
తులసీదాస సదా హరి చేరా | 
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||

దోహా- 

పవనతనయ సంకట హరణ 
మంగళ మూరతి రూప || 
రామ లఖన సీతా సహిత 
హృదయ బసహు సుర భూప ||

Hanuman Chalisa In Telugu Image Lyrics

Hanuman Chalisa In Telugu Image Lyrics

Download In HD

Hanuman Chalisa in Telugu PDF

தெலுங்கில் ஹனுமான் சாலிசா pdf (Hanuman Chalisa in telugu PDF) உங்கள் தொலைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து அதை ஆஃப்லைனில் படிக்கவும். பதிவிறக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.

Click Here to Download

தெலுங்கில் ஹனுமான் சாலிசா குறித்த இந்த கட்டுரையைப் படித்ததற்கு நன்றி.

Read

श्री हनुमान चालीसा

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

বেঙ্গালিতে হনুমান চালিশা

தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா

श्री हनुमान चालीसा मराठी

શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી

ଓଡିଆରେ ହନୁମାନ ଚଲିସା

Post a Comment

Previous Post Next Post